دسته بندی : کیس های ام آر آی مفصل فوقانی

ام آر آی آتروفی عضلانی کتف
ام آر آی آتروفی عضلانی کتف بیمار
ام ار آی کتف یک روش تصویربرداری است که به وسیله آهنرباهای قدرتمند از قسمت کتف تصاویری ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از تشعشعات استفاده نمی کند. در این…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک آرنج
ام آر آی ضایعه نئوپلاستیک آرنج بیمار
ام ار آی بازو با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند تصاویر (اسلایس هایی) با جزییات از قسمت های مختلف دست شما مانند: بازو، آرنج، ساعد، مچ،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی افیوژن مچ دست
ام آر آی افیوژن مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی بدشکلی هیل ساکس
ام آر آی بدشکلی هیل ساکس بیمار
ام ار آی شانه یک روش تصویربرداری است که به وسیله آهنرباهای قدرتمند از قسمت شانه تصاویری ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از تششعات استفاده نمی کند. در این…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت ویلونودولار رنگدانه ای
ام آر آی سینوویت ویلونودولار رنگدانه ای بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت گذرا مچ دست
ام آر آی سینوویت گذرا مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت با همارتروز
ام آر آی سینوویت با همارتروز آرنج بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کبودی استخوان آرنج
ام آر آی کبودی استخوان آرنج بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی بورسیت مچ دست
ام آر آی بورسیت مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه اسکلروتیک مچ
ام آر آی ضایعه اسکلروتیک مچ دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست