دسته بندی : سی تی آنژیوگرافی

سی تی اسکن ترومبوآمبولی ریه
سی تی آنژیوگرافی ترومبوآمبولی شریان ریوی
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل بدن را دارد. در این کیس ترومبوآمبولی شریان…
بیشتر بخوانید !
CTA وازواسپاسم سرخرگ روده‌بندی بالایی
CTA وازواسپاسم سرخرگ روده‌بندی بالایی بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از طریق تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی به هنگام سی تی اسکن، به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی مرتبط…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال
سی تی آنژیوگرافی پاراگانگلیوما گلوموس واگال بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از طریق تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی به هنگام سی تی اسکن، به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی مرتبط…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی تومور عصبی لگن
سی تی آنژیوگرافی تومور عصبی لگن بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی شما و سی تی اسکن برای کمک به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ناهنجاریهای شریانی وریدی لگن
سی تی اسکن ناهنجاریهای شریانی وریدی لگن بیمار
سی تی آنژیوگرافی (CTA) از تزریق ماده حاجب (کنتراست) به داخل عروق خونی شما و سی تی اسکن برای کمک به تشخیص و ارزیابی بیماری عروق خونی یا عارضه هایی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ناهنجاری شریانی وریدی
سی تی آنژیوگرافی ناهنجاری شریانی وریدی مغز بیمار
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل سر یا گردن را دارد. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکمی
سی تی آنژیوگرافی آنوریسم آئورت شکم بیمار
سی تی آنژیوگرافی ترکیبی از سی تی اسکن و تزریق ماده حاجب است. این روش قابلیت ایجاد تصاویری از عروق خونی داخل شکم یا ناحیه لگن را دارد. در این…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری بیمار1
سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنژیوگرافی از آئورت توراسیک و شکمي-بیمار2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
سی تی آنژیوگرافی
سی تی اسکن آنژیوگرافی از عروق مغزی-بیمار 2
سی تی آنژیوگرافی (CTA (Computed tomography angiography یک روش نوین تشخیص پزشکی است. در صورتی که پزشک ناهنجاری ‌هایی در رگ‌ ها و عروق اجزای بدن را تشخیص دهد ممکن…
بیشتر بخوانید !
فهرست