دسته بندی : هیپوفیز

ام آر آی کرانیوفارنژیوما
ام آر ای کرانیوفارنژیوما بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کیست ساده هیپوفیز
ام آر آی کیست ساده هیپوفیز بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی میکروآدنوم با دژنراسیون کیستیک
ام آر آی میکروآدنوم با دژنراسیون کیستیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مننژیوم
ام آر آی مننژیوم بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هیپرپلازی هیپوفیز
ام آر آی هیپرپلازی هیپوفیز بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ماکروآدنوم هیپوفیز
ام آر آی ماکروآدنوم هیپوفیز بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آدنوم هیپوفیز بیمار
ام آر آی میکروآدنوم هیپوفیز بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سلای نسبتا خالی هیپوفیز
ام آر آی سلای نسبتا خالی هیپوفیز بیمار
ام آر آی هیپوفیز یک روش تصویر برداری است که از غده هیپوفیز (غده ایی کوچک در مغز که هرومون ها و دیگر غدد بدن را کنترل می کند) و…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی بیماری آدم برفی غده هیپوفیز بیمار
ام آر آی هیپوفیز یک روش تصویر برداری است که از غده هیپوفیز (غده ایی کوچک در مغز که هرومون ها و دیگر غدد بدن را کنترل می کند) و…
بیشتر بخوانید !
فهرست