دسته بندی : کیس های نمونه برداری تحت گاید سی تی اسکن

نمونه برداری توده مهره توراسیک
نمونه برداری توده مهره توراسیک بیمار
نمونه برداری تحت گاید سی تی اسکن از دستگاه سی تی اسکن (نوعی خاص از رادیولوژی که با کامپیوتر انجام می شود) برای یافتن ناحیه غیرعادی در بدن و به…
بیشتر بخوانید !
نمونه برداری ندول اسپيکوله
نمونه برداری ندول اسپيکوله بیمار
نمونه برداری تحت گاید سی تی اسکن از دستگاه سی تی اسکن (نوعی خاص از رادیولوژی که با کامپیوتر انجام می شود) برای یافتن ناحیه غیرعادی در بدن و به…
بیشتر بخوانید !
نمونه برداری توده پاراهيلار
نمونه برداری توده پاراهيلار ریه بیمار
نمونه برداری تحت گاید سی تی اسکن از دستگاه سی تی اسکن (نوعی خاص از رادیولوژی که با کامپیوتر انجام می شود) برای یافتن ناحیه غیرعادی در بدن و به…
بیشتر بخوانید !
نمونه برداری تخریب مهره
نمونه برداری تخریب مهره
نمونه برداری تحت گاید سی تی اسکن از دستگاه سی تی اسکن (نوعی خاص از رادیولوژی که با کامپیوتر انجام می شود) برای یافتن ناحیه غیرعادی در بدن و به…
بیشتر بخوانید !
بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن ریه
نمونه برداری CNB توده ریه بیمار
نمونه برداری CNB توده ریه روشی برای برداشتن تکه ایی از توده ریه برای ارزیابی است. این نمونه برداری معمولا بین 30 تا 60 دقیقه طول میکشد. ممکن است از…
بیشتر بخوانید !
بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن ریه
بیوپسی CNB ریه بیمار
بیوپسی CNB ریه روشی برای برداشتن تکه ایی از بافت ریه برای ارزیابی است. این بیوپسی معمولا بین 30 تا 60 دقیقه طول میکشد. شما باید بین 6 تا 12…
بیشتر بخوانید !
بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن ریه
بیوپسی از ریه بیمار
بیوپسی از ریه روشی برای برداشتن تکه ایی از بافت ریه برای ارزیابی است. این نمونه برداری معمولا بین 30 تا 60 دقیقه طول می کشد.ممکن است از رادیولوژی یا…
بیشتر بخوانید !
بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن ریه
نمونه برداری CNB ریه بیمار
نمونه برداری CNB ریه روشی برای برداشتن تکه ایی از بافت ریه برای ارزیابی است. این نمونه برداری معمولا بین 30 تا 60 دقیقه طول میکشد. شما باید بین 6…
بیشتر بخوانید !
بیوپسی تحت هدایت سی تی اسکن ریه
نمونه برداری از ریه بیمار
نمونه برداری از ریه روشی برای برداشتن تکه ایی از بافت ریه برای ارزیابی است. این نمونه برداری معمولا بین 30 تا 60 دقیقه طول می کشد. شما باید بین…
بیشتر بخوانید !
فهرست