دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال گردن

سی تی اسکن لارنگوسل
سی تی اسکن لارنگوسل
سی تی اسکن گردن با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس لارنگوسل به ابعاذ 43x30x33 mm، انحراف سپتوم، افزایش ضخامت مخاطی…
بیشتر بخوانید !
سندرم svc
سی تی اسکن سندرم SVC
سی تی اسکن گردن با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه گردن ایجاد میکند. در این کیس سندرم svc (سندروم بزرگ سیاهرگ زبرین)، توده در ناحیه حلق، متاستاز…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس گردن
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس گردن بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس اسپوندیلولیستزیس گردن در دیسک…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده سیستیک گردن
سی تی اسکن توده سیستیک گردن بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس توده سیستیک گردن به ابعاد…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن انفيلتراسيون تومورال صورت
سی تی اسکن انفيلتراسيون تومورال صورت بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس انفيلتراسيون تومورال صورت، نشانه…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کیست بزرگ گردن
سی تی اسکن کیست بزرگ گردن بیمار
سی تی اسکن گردن (ناحیه گردنی ستون فقرات) تصاوری عرضی از گردن ایجاد می کند. این روش تصویر برداری از اشعه ایکس استفاده می کند. در این کیس کیست یزرگ…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده نوروژنيک گردن
سی تی اسکن توده نوروژنيک گردن بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس توده نوروژنيک گردن مشاهده…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن تیروئید بزرگ شده
سی تی اسکن تیروئید بزرگ شده بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس تیروئید بزرگ شده…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن OPLL گردن
سی تی اسکن OPLL گردن بیمار
سی تی اسکن ناحیه فوقانی ستون فقرات یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تششعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس OPLL گردن…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کارسینوم پاپیلاری تیروئید
سی تی اسکن کارسینوم پاپیلاری تیروئید بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس کارسینوم پاپیلاری تیروئید و…
بیشتر بخوانید !
فهرست