دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن

سی تی اسکن کلیه نعل اسبی
سی تی کلیه نعل اسبی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کلیه نعل اسبی و سنگ کلیه  مشاهده…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن فتق هیاتوس
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس فتق هیاتوس و هیدرویورترونفروز دیده می شود.…
بیشتر بخوانید !
سی تی سرطان کیسه صفرا
سی تی سرطان کیسه صفرا
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس سرطان کیسه صفرا، پروستات بزرگتر از نرمال،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کبد پلی کیستیک
سی تی اسکن کبد پلی کیستیک
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کبد پلی کیستیک، کیست در تخمدان چپ،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کلیه پلی کیستیک
سی تی اسکن کلیه پلی کیستیک
سی تی اسکن ریه، شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از نواحی ریه، شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کلیه پلی کیستیک، کیست در کبد،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن فلبولیت
سی تی اسکن فلبولیت لگن
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس دو فلبولیت کوچک در لگن، چند گره اشمورل…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده کبد
سی تی اسکن توده کبدی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکمی ایجاد میکند. در این کیس توده بزرگ کبدی به ابعاد 70 در 130 میلی متر،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن متاستاز استخوانی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکمی و لگنی ایجاد میکند. در این کیس متاستاز استخوانی در ناحیه ستون فقرات و لگن،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنوریسم فوزیفورم
سی تی اسکن آنوریسم فوزیفورم
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکمی ایجاد میکند. در این کیس آنوریسم فوزیفورم، پلاک های کلسیفیه در آئورت، تورتوزینه آئورت…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سرطان معده
سی تی اسکن سرطان معده
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکمی ایجاد میکند. در این کیس سرطان معده، لنفادنوپاتی، آدنوم، دیورتیکول، کیست های کورتیکال و…
بیشتر بخوانید !
فهرست