دسته بندی : کیس های ام آر اِی

ام آر آنژیوگرافی تنگی مزمن مغز
ام آر آنژیوگرافی تنگی مزمن مغز بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. در این کیس تنگی مزمن…
بیشتر بخوانید !
ام آر آنژیوگرافی تنگی اسکلروتیک مغز
ام آر آنژیوگرافی تنگی اسکلروتیک مغز بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. در این کیس وازواسپاسم و…
بیشتر بخوانید !
mra پلاک کلسیفیه گردن
MRA پلاک کلسیفیه گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تشعشعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
ام آر آنژیوگرافی اتساع سرخرگ ارتباطی پیشین
ام آر آنژیوگرافی اتساع سرخرگ ارتباطی پیشین بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تشعشعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
ام آر آنژیوگرافی ترومبوز با انسداد
ام آر آنژیوگرافی ترومبوز با انسداد مغز بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تششعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی پلاک های آترواسکلروتیک
MRA پلاک های آترواسکلروتیک گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تششعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
MRV تنگی آترواسکلروتیک گردن
MRA تنگی آترواسکلروتیک گردن بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تششعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
mra هیپوپلازی شریان مهره راست
MRA هیپوپلازی شریان مهره راست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
mrv ترومبوز فوکال
MRA ترومبوز فوکال بیمار
ام آر آنژیوگرافی با استفاده از آهنربایی قوی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند عروق خونی را ارزیابی کرده و به یافتن موارد غیرعادی کمک میکند. این تصویربرداری از تششعات استفاده…
بیشتر بخوانید !
mra وازواسپاسم گردن
MRA وازواسپاسم گردن بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست