دسته بندی : کیس های ام آر آی لگن

ام آر آی میوم متعدد
ام آر آی میوم متعدد رحم
ام ار آی لگن طریق دستگاهی با آهنرباهایی قوی و امواج رادیویی از ناحیه بین استخوان های ران تصاویری می سازد. در این کیس سه میوم به ابعاد mm 95…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کیست فولیکولار
ام آر آی کیست فولیکولار تخمدان
ام ار آی لگن از طریق دستگاهی با آهنرباهایی قوی و امواج رادیویی از ناحیه بین استخوان های ران تصاویری می سازد. در این کیس کیست فولیکولار تخمدان کوچک، میوم…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آتروز ثانویه لگن
ام آر آی آرتروز ثانویه لگن بیمار
سی تی اسکن لگن یک روش تصویربرداری است که از تشعشعات برای ایجاد تصاویر عرضی مقطعی از نایحه بین استخوان های لگن است. در این کیس آرتروز ثانویه لگن همراه…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کیست نابوتین
ام آر آی کیست نابوتین بیمار
ام ار آی لگن یک روش تصویربرداری است که از طریق دستگاهی با آهنرباهایی قوی و امواج رادیویی از ناحیه بین استخوان های ران تصاویری می سازد. این قسمت از…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی اندومتریوما
ام آر آی اندومتریوما لگن بیمار
ام ار آی لگن یک روش تصویربرداری است که از طریق دستگاهی با آهنرباهایی قوی و امواج رادیویی از ناحیه بین استخوان های ران تصاویری می سازد. این قسمت از…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی اندومتریوما
ام آر آی اندومتریوما بیمار
ام ار آی لگن یک روش تصویربرداری است که از طریق دستگاهی با آهنرباهایی قوی و امواج رادیویی از ناحیه بین استخوان های ران تصاویری می سازد. این قسمت از…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کلیه لگنی
ام آر آی کلیه لگنی بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تنوسینوویت لگن
ام آر آی تنوسینوویت لگن بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی استئومیلیت لگن
ام آر آی استئومیلیت لگن بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی میوم ساب سروزال
ام آر آی میوم ساب سروزال بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست