دسته بندی : کمر

ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات ( گودی کمر) ایجاد می کند. در این کیس استئوکندروز بین مهره ای کمر…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس رتروليستزيس کمر روی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسخوان اسفنجی
سی تی اسکن استخوان اسفنجی کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس استخوان اسفنجی کمر…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن عارضه خلاء
سی تی اسکن عارضه خلاء کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس عارضه…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آنترولیستزیس کمر
ام آر آی آنترولیستزیس کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات (گودی کمر) ایجاد می کند. در این کیس آنترولیستزیس کمر در مفصل L5/S1 به…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی compressive
سی تی اسکن شکستگی compressive کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس شکستگی…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هایپرلوردوز کمر
ام آر آی هایپرلوردوز کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنترولیستزیس کمر
سی تی اسکن آنترولیستزیس کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس آنترولیستزیس…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مهره انتقالی کمر
ام آر ای مهره انتقالی کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی شکستگی کمپرشن کمر
ام آر آی شکستگی کمپرشن کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست