دسته بندی : لگن

سی تی لنفوم معده
سی تی لنفوم معده
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس لنفوم معده، طحال فرعی، کیست کلیه راست، فولیکول…
بیشتر بخوانید !
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی دیورتیکول دئودنوم
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس دیورتیکول دئودنوم، کاردیومگالی، دیلاته شدن آئورت صعودی، دیلاتاسیون…
بیشتر بخوانید !
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی تومور کروکنبرگ
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس تومور کوکنبرگ، آسیت شکمی، کارسینوماتوز پرینوئن، پلورال…
بیشتر بخوانید !
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی بیماری مزمن کلیوی
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس بیماری مزمن کلیوی، آدنوم در آدرنال چپ،…
بیشتر بخوانید !
کارسینوم برونکوآلوئولار
کارسینوم برونکوآلوئولار
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کارسینوم برونکوآلوئولار، اسپوندیلولیستزیس، ضایعه اسکلروتیک و کیست…
بیشتر بخوانید !
موسینوس کیست آدنوما
سی تی موسینوس کیست آدنوما
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس موسینوس کیست آدنوما، شواهد هیسترکتومی، ضایعه در…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سرطان ریه
سی تی اسکن سرطان ریه
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس سرطان ریه (برونکوژتیک کارسینوما)، بزرگی طحال، اسپاندیولوسیز…
بیشتر بخوانید !
سی تی استئوآرتریت لگن
سی تی استئوآرتریت لگن
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس استئوآرتریت لگن چپ، چندین سنگ در کلیه…
بیشتر بخوانید !
سی تی کارسینوم مولتی فوکال مثانه
سی تی کارسینوم مولتی فوکال مثانه
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس کارسینوم مولتی فوکال مثانه، هیدرونفروز ملایم سمت…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن پانکراتیت
سی تی اسکن پانکراتیت
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکم و لگن ایجاد میکند. در این کیس پانکراتیت (التهاب پانکراس)، کیست های کورتیکال در هر…
بیشتر بخوانید !
فهرست