دسته بندی : ستون فقرات

سی تی اسکن هیپراستوز اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر (DISH)
سی تی اسکن هیپراستوز اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر (DISH)
سی تی اسکن شکم و لگن یکی از روش های تصویربرداری با سی تی اسکن است. این روش با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکمی و لگنی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی در اثر نارسایی
سی تی اسکن شکستگی در اثر نارسایی بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری تشخیصی غیرتهاجمی است که با استفاده از تشعشعات و کامپیوتر، تصاویری (یا اسلایس هایی) عمودی یا افقی از ستون فقرات ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تنگی کانال نخاعی
ام آر آی تنگی کانال نخاعی بیمار
ام آر آی توراسیک روشی بدون درد و غیر تهاجمی است که تصاویری دقیق از نسوج نرم ناحیه میانی ستون فقرات شما ایجاد می کند. دستگاه ام آر آی تصاویر…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات ( گودی کمر) ایجاد می کند. در این کیس استئوکندروز بین مهره ای کمر…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس رتروليستزيس کمر روی…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه کیستیک پاراورتبرال
ام آر آی ضایعه کیستیک پاراورتبرال بیمار
سی تی اسکن توراسیک یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی مقطعی از ناحیه توراسیک ستون فقرات و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسخوان اسفنجی
سی تی اسکن استخوان اسفنجی کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس استخوان اسفنجی کمر…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سرطان حنجره
ام آر آی سرطان حنجره بیمار
سی تی اسکن گردن یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی گردن ایجاد میکند. در این کیس سرطان حنجره در قسمت چپ…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی شکستگی فشاری توراسیک
ام آر آی شکستگی فشاری توراسیک بیمار
ام آر آی توراسیک با استفاده از انرژی آهنرباهایی قوی نصاویری از قسمت توراسیک ستون فقرات، ایجاد می کند. ام آر آی از تشعشعات استفاده نمی کند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن عارضه خلاء
سی تی اسکن عارضه خلاء کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس عارضه…
بیشتر بخوانید !
فهرست