دسته بندی : کیس های ماموگرافی BI-RADS2

ماموگرافی BIRADS 2 بیمار
ماموگرافی 2 BIRADS نشان دهنده این است که نتایج ماموگرافی شما عادی است. کلمه BIRADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database…
بیشتر بخوانید !
فهرست