دسته بندی : کیس های ماموگرافی BI-RADS0 و BI-RADS1

ماموگرافی BI-RADS 1 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 1 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 1  به معنای نتایج عادی است. پستان های شما یکسان هستند و هیچ گونه توده، ساختار های غیرعادی یا کلسیفیکاسیون مشکوک مشاهده نمی شود. در این ماموگرافی منفی…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 0 بیمار
ماموگرافی 0 BI-RADS نشان دهنده معاینه ایی است که تکمیل نشده است. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System)…
بیشتر بخوانید !
فهرست