دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال مغز

سی تی اسکن فتق پایین رونده مغز
سی تی اسکن فتق پایین رونده مغز بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعه ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس فتق…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن افیوژن ساب دورال
سی تی اسکن افیوژن ساب دورال بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از تشعشعات تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس افیوژن ساب…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن هماتوم ساب‌دورال
سی تی اسکن هماتوم ساب‌دورال بیمار
سی  تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس هماتوم…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن خونریزی ریز عنکبوتی
سی تی اسکن خونریزی ریز عنکبوتی بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس خونریزی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن خونریزی داخل پارانشیمی
سی تی اسکن خونریزی داخل پارانشیمی بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس خونریزی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن انسفالومالاسي
سی تی اسکن انسفالومالاسي بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس انسفالومالاسي…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن لیپوم مغز
سی تی اسکن لیپوم مغز بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس لیپوم…
بیشتر بخوانید !
سی تتی اسکن انسفالومالاسی
سی تی اسکن انسفالومالاسی بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس کرانیوپلاستی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن هماتوم مغز
سی تی اسکن هماتوم مغز بیمار
سی تی اسکن مغز یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه سر که شامل مغز، حفره های چشمی و سینوس می شود…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کیست سباسه مغز
سی تی اسکن کیست سباسه مغز بیمار
سی  تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس کیست…
بیشتر بخوانید !
فهرست