دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس

سی تی اسکن کونکا لاملای
سی تی اسکن کونکا لاملای بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس کونکا…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن هيپوپلازی سينوس فرونتال
سی تی اسکن هيپوپلازی سينوس فرونتال بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس هيپوپلازی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن کیست دنتیژروس
سی تی اسکن کیست دنتیژروس بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس کیست…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن پوليپوزيس سینوس
سی تی اسکن پوليپوزيس سینوس بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد می کند. در این…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن خار بینی
سی تی اسکن خار بینی بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن خاراستخوان سینوس
سی تی اسکن خاراستخوان سینوس بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن استئوم فرعی سینوس
سی تی اسکن استئوم فرعی سینوس بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن پانسینوزیت
سی تی اسکن پانسینوزیت بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
سی نی اسکن شکستگی صورت
سی تی اسکن شکستگی صورت بیمار
سی تی اسکن مغز با استفاده از اشعات ایکس تصاویری از سر که شامل جمجعه، مغز، حفره های چشمی و سینوس ها است ایجاد می کند. در این کیس شکستگی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن تومور نسج نرم سینوس
سی تی اسکن توده نسج نرم سینوس بیمار
سی تی اسکن سینوس ها یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعات ایکس تصاویری با جزییات از ناحیه خالی داخل صورت (سینوس ها) ایجاد میکند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
فهرست