دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات

سی تی اسکن هیپراستوز اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر (DISH)
سی تی اسکن هیپراستوز اسکلتی ایدیوپاتیک منتشر (DISH)
سی تی اسکن شکم و لگن یکی از روش های تصویربرداری با سی تی اسکن است. این روش با استفاده از اشعات ایکس تصاویر عرضی از ناحیه شکمی و لگنی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی در اثر نارسایی
سی تی اسکن شکستگی در اثر نارسایی بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات یک روش تصویربرداری تشخیصی غیرتهاجمی است که با استفاده از تشعشعات و کامپیوتر، تصاویری (یا اسلایس هایی) عمودی یا افقی از ستون فقرات ایجاد می…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر
سی تی اسکن رتروليستزيس کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس رتروليستزيس کمر روی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسخوان اسفنجی
سی تی اسکن استخوان اسفنجی کمر بیمار
سی تی اسکن کمر تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس استخوان اسفنجی کمر…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن عارضه خلاء
سی تی اسکن عارضه خلاء کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تشعشعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس عارضه…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن شکستگی compressive
سی تی اسکن شکستگی compressive کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس شکستگی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آنترولیستزیس کمر
سی تی اسکن آنترولیستزیس کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس آنترولیستزیس…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن مهره لیمبوس
سی تی اسکن مهره لیمبوس بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه کمر ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس کاهش ارتفاع به…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ضايعه ليتيک ساکروم
سی تی اسکن ضايعه ليتيک ساکروم
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس ضايعه…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس کمر
سی تی اسکن اسپوندیلولیستزیس کمر بیمار
سی تی اسکن ستون فقرات پایینی تصاویری عرضی از ناحیه پایین ستون فقرات ایجاد می کند. این تصویربرداری از تششعات برای ایجاد تصاویر استفاده می کند. در این کیس اسپوندیلولیستزیس…
بیشتر بخوانید !
فهرست