دسته بندی : کیس های سی تی اسکن اسپیرال ریه

سی تی اسکن سارکوئیدوز
سی تی اسکن سارکوئیدوز
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس سارکوئیدوز مرحله دو  به همراه بیماری عفونی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن سرطان پستان
سی تی اسکن سرطان پستان
سی تی اسکن ریه با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از نواحی ریه ایجاد میکند. در این کیس سرطان پستان، سه توده در کبد و رحم بزرگتر از نرمال دیده…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن لنفانژیت کارسینوماتوز
سی تی اسکن لنفانژیت کارسینوماتوز
سی تی اسکن شکم و لگن با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی از ناحیه شکمی ایجاد میکند. در این کیس لنفانژیت کارسینوماتوز ریه راست، پلورال افیوژن، آسیت خفیف در ساب…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن ذات الریه در اثر انسداد
سی تی اسکن ذات الریه در اثر انسداد
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس ذات الریه در اثر انسداد، کدورت موزائیکی…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن بیماری سل
سی تی اسکن بیماری سل
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس بیماری سل، برونشیولیت و کلسیفیکاسیون دیواره آئورت…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن توده ریه
سی تی اسکن توده ریه
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس توده ریه به ابعاد mm 51x33x24، لنف…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن آمفزیم پاراسپتال
سی تی اسکن آمفزیم پاراسپتال
سی تی اسکن ریه یک روش تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس آمفزیم پاراسپتال…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن برونشيوليت
سی تی اسکن برونشيوليت
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس برونشيوليت، کانون های آتلکتازی، کلسیفیکاسیون دیواره آئورت،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن افیوژن پلور
سی تی اسکن افیوژن پلور
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس افیوژن پلور، لنفادنوپاتی، تخریب ریه سمت راست،…
بیشتر بخوانید !
سی تی اسکن طحال بزرگ شده
سی تی اسکن بزرگ شدن طحال بیمار
سی تی اسکن ریه با استفاده از اشعه ایکس تصاویر عرضی مقطعی از ریه و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس بزرگ شدن طحال با ابعاد 60 در…
بیشتر بخوانید !
فهرست