دسته بندی : کیس های ام آر آی کمر

ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات ( گودی کمر) ایجاد می کند. در این کیس استئوکندروز بین مهره ای کمر…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آنترولیستزیس کمر
ام آر آی آنترولیستزیس کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات (گودی کمر) ایجاد می کند. در این کیس آنترولیستزیس کمر در مفصل L5/S1 به…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی هایپرلوردوز کمر
ام آر آی هایپرلوردوز کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مهره انتقالی کمر
ام آر ای مهره انتقالی کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی شکستگی کمپرشن کمر
ام آر آی شکستگی کمپرشن کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی اسکولیوز کمر
ام آر آی اسکولیوز کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی صاف پشتی
ام آر آی صاف پشتی بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی همانژیوم کمر
ام آر آی همانژیوم کمر بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تنگی کمر بیمار
ام آر آی تنگی دیسک کمر بیمار
ام آر آی کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات ( گودی کمر) ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از اشعه ایکس استفاده نمی…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی کژپشتی ناحیه کمر بیمار
ام آر آی ناحیه کمر از طریق انرژی آهنربا های قوی تصاویری از قسمت پایین ستون فقرات (گودی کمر) ایجاد می کند. این نوع تصویربرداری از اشعه ایکس استفاده نمی…
بیشتر بخوانید !
فهرست