دسته بندی : کیس های ام آر آی توراسیک

ام آر آی تنگی کانال نخاعی
ام آر آی تنگی کانال نخاعی بیمار
ام آر آی توراسیک روشی بدون درد و غیر تهاجمی است که تصاویری دقیق از نسوج نرم ناحیه میانی ستون فقرات شما ایجاد می کند. دستگاه ام آر آی تصاویر…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه کیستیک پاراورتبرال
ام آر آی ضایعه کیستیک پاراورتبرال بیمار
سی تی اسکن توراسیک یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تشعشعات تصاویر عرضی مقطعی از ناحیه توراسیک ستون فقرات و بالا تنه ایجاد می کند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی شکستگی فشاری توراسیک
ام آر آی شکستگی فشاری توراسیک بیمار
ام آر آی توراسیک با استفاده از انرژی آهنرباهایی قوی نصاویری از قسمت توراسیک ستون فقرات، ایجاد می کند. ام آر آی از تشعشعات استفاده نمی کند. در این کیس…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آرتروز فاست توراسیک
ام آر آی آرتروز فاست توراسیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مهره پروانه ای ناقص
ام آر آی مهره پروانه ای ناقص توراسیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی اسکولیوز توراسیک
ام آر آی اسکولیوز توراسیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای
ام آر آی استئوکندروز بین مهره ای بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی همانژیوم آتیپیک توراسیک
ام آر آی همانژیوم آتیپیک توراسیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی لنفادنوپاتی توراسیک
ام آر آی لنفادنوپاتی توراسیک بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی مهره انتقالی
ام آر آی مهره انتقالی بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست