دسته بندی : سی تی اسکن ذ

ذات الریه
ذات الریه
ذات الریه ذات الریه عفونتی است که منجر به التهاب کیسه های هوایی در یک یا هر دو ریه می شود. کیسه های هوایی ممکن است پر از مایع یا…
بیشتر بخوانید !
فهرست