دسته بندی : سونوگرافی ع

عفونت مجاری ادراری
عفونت مجاری ادراری
عفونت مجاری ادراری عفونت مجاری ادراری یعنی عفونت در هرجای سیستم ادراری، کلیه ها، حالب ها، مثانه و مجرای ادراری. اکثر عفونت ها شامل مجاری ادراری پایینی، مثانه و حالب…
بیشتر بخوانید !
فهرست