دسته بندی : ام آر آی اندام فوقانی

ام آر آی لیپوم داخل عضلانی ساعد
ام آر آی لیپوم داخل عضلانی ساعد بیمار
ام ار آی بازو با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند تصاویر (اسلایس هایی) با جزییات از قسمت های مختلف دست شما مانند: بازو، آرنج، ساعد، مچ،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی توده نسج نرم دست
ام آر آی توده نسج نرم دست بیمار
ام ار آی دست تصاویری واضح از نسج نرم می گیرد و به پزشک اجازه می دهد انواع بافت ها را ارزیابی کند و همچنین بین بافت طبیعی و سالم…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی لیپوم زیر پوستی
ام آر آی لیپوم زیر پوستی بازو بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی همیملیا اولنار
ام آر آی همیملیا اولنار بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی ضایعه استخوانی بازو
ام آر آی ضایعه استخوانی بازو بیمار
ام ار آی بازو با استفاده از میدان مغناطیسی، امواج رادیویی و کامپیوتری هوشمند تصاویر (اسلایس هایی) با جزییات از قسمت های مختلف دست شما مانند: بازو، آرنج، ساعد، مچ،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی فیبروم ساعد
ام آر آی فیبروم ساعد بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی اگزوستوز بازو
ام آر آی اگزوستوز بازو بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی سینوویت دست بیمار
ام آر آی سینوویت دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی آنکندروم دست بیمار
ام آر آی آنکندروم دست بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
ام آر آی تومور عود کننده بازو
ام آر آی تومور عود کننده بازو بیمار
پزشکان اغلب از تصویربرداری ام آر آی برای تشخیص و درمان عارضه های پزشکی که فقط با استفاده از اشعه ایکس یا میدان مغناطیسی و امواج رادیویی قابل مشاهده است،…
بیشتر بخوانید !
فهرست