دسته بندی : کیس های ماموگرافی BI-RADS3 و BI-RADS4

ماموگرافی BI-RADS 4B بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4B بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4 به معنای یافته ها به قطع شبیه توده سرطانی نیستند اما میتوانند سرطانی باشند. متخصص این موضوع را جدید می گیرد و نمونه برداری توصیه می کند.…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 4C بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4C بیمار
در ماموگرافی BI-RADS 4C یافته ها به قطع شبیه توده سرطانی نیستند اما میتوانند سرطانی باشند. متخصص این موضوع را جدی می گیرد و نمونه برداری توصیه می کند. یافته…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 3 بیمار
ماموگرافی BI-RADS 3 بیمار
در ماموگرافی BI-RADS 3 تومور احتمال سرطانی بودن بسیار کمی (کمتر از 2%) دارد. انتظار نمی رود که توده تغییر کند. اما بخاطر اینکه خوش خیم بودن توده اثبات نشده…
بیشتر بخوانید !
ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4A بیمار
ماموگرافی BI-RADS 4a نشان دهنده یافته های مشکوک یا غیرعادی است. کلمه BI-RADS کوتاه شده عبارت “ارزیابی و سیستم پایگاه داده تصویربرداری پستان” (Breast Imaging Reporting and Database System) است.…
بیشتر بخوانید !
فهرست